VIEWS : 39892    RAITING : 4.68

Description
Bismillahirrahmanirrahim

Prof. ?erijatskog prava, ?ejh Ferid Orahovac
Biografija

?ejh, Ferid Orahovac je ro?en 21.04.1977. godine u Podgorici. Osnovnu i prvu sred-nju ?kolu zavr?o je u svom kraju, a drugu srednju (teolo?ku skolu) tj. Medresu zavr-?io je u Novom Pazaru, obije sa odli?nim uspjehom. Me?ihat IZ Sand?aka ( sada Srbije) ga po zavr?etku Medrese ?alje na dalje studije na najstarijem i najpoznatijem sveu?ili?tu u svijetu, univerzitetu "Al Azharu" u Kairu. Diplomirao je na odsjeku za ?erijatsko pravo, s kojom sti?e zvanje profesora islamske teologije. Uporedo je poh-a?ao i obla-st lije?enja Kur'anom, dobijaju?i priznanje pred najpoznatijim lije?nicima iz arapskih zemalja i titulu ?ejha. Trenutno po ocjenama u?enjaka na Balkanu, va?i za jednog od najuspje?nijih i najstru?nijih iscjelitelja d?ina na Balkanu a zasigurno na prostorima biv?e Jugoslavije nema mu ravnog.

Direktan kontak sa uva?enim ?ejhom, profesorom ?erijatskog prava Feridom Orahovcem mo?ete uspostaviti:

- pismenim, putem eMaila : lijecenje@yahoo.com

putem telefona:

- ?vicarska: 00 41 76 738 46 78

- Crna Gora: 00 382 67 283 919RELATED VIDEOS :
Ferid Orahovac - lijecenje Kur`anom, br. tel. biografija Videos